David Bondia, Defensant els teus drets, i a peu de carrer amb experiència

7 eixos i 33 propostes

Vota David Bondia

El twitter de David Bondia

Qui és David Bondia?

És president de l’Institut de Drets Humans de Catalunya i Professor titular de Dret internacional públic de la Universitat de Barcelona.

Va participar en la redacció i adopció de la Carta Europea de Salvaguarda de Drets Humans a la Ciutat i del Pla de Drets Humans de Catalunya.

Ha assessorat a sindicatures locals, a diversos municipis i al Fòrum de Síndics i Síndiques, Defensors i Defensores Locals.

És membre de la Comissió d’Empara del Reglament de Participació Ciutadana i del Consell Acadèmic Assessor de l’Agenda 2030 de l’Ajuntament de Barcelona.

La meva proposta per la Sindicatura de Barcelona

Una Sindicatura amb experiencia per a defensar-te amb rigor i a peu de carrer

Acredito una llarga i solvent trajectòria social i acadèmica, en temes de democràcia de proximitat i drets humans de proximitat.

De diferents maneres he participat a:

Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat.
– Grups de treball i assessorament jurídicament a sindicatures, al Fòrum de Síndics i Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya, així com a diversos municipis de Catalunya i de l’Estat espanyol.
– Assessorament en bones pràctiques en drets de les persones i bancs de bones pràctiques i intercanvis d’experiències, a nivell nacional, estatal i internacional.
– Redacció del primer Pla de Drets Humans de Catalunya.

Comissió d’Empara del Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona.

Una Sindicatura proactiva alineada amb les sindicatures europees que no sigui només una bústia de queixes.

Coneixedor, des de l’àmbit acadèmic i pràctic, de les noves tendències en matèria de defensa dels drets humans de proximitat, proposo:

1- Un Sindicatura  en la que tramiti amb celeritat les queixes de la ciutadania, que ha de ser tramitades potenciant el rigor jurídic en les intervencions, l’agilitat en els pronunciaments i augmentar la taxa d’acceptació de les seves resolucions.

2- Una Sindicatura que comprengui que un bon disseny de la tramitació d’expedients i tenir en compte els problemes generals que hi ha darrera les queixes particulars impulsarien el compliment de les resolucions.

3- Una Sindicatura que acompanyi una millora de les decisions administratives mitjançant l’ús de l’equitat en l’exercici de les potestats administratives. Cal una Sindicatura que sàpiga formular solucions efectives, justes i que aprofundeixin en les possibitats d’acció de les adminstracions envers les necessitats de les persones, en un moment social tan difícil com l’actual.

4- Una Sindicatura defensora d’un model modern d’ombudsman/woman que ha de combinar la vessant d’institució de garanties amb la col·laboració amb l’administració. És a dir, una Sindicatura que sigui capaç d’ajudar a l’administració a millorar el seu servei.

5- Una Sindicatura que sigui propositiva per ajudar a millorar el funcionament de la ciutat, en l’exercici de la potestat que té per actuar d’ofici. Una Sindicatura amb propostes, que impulsi estudis/informes intermedis sobre problemàtiques concretes a la ciutat que puguin servir per millorar el Govern de la ciutat sobre mesures urgents que calgui adoptar i sensibilitzar sobre realitats i problemes que haurien d’estar a l’agenda municipal per impulsar polítiques públiques que afectin a persones que resideixin o es trobin a Barcelona.

6- Una Sindicatura que tingui un contacte regular i estret amb les persones i equips responsables d’àrees claus de l’Ajuntament de Barcelona.

Una Sindicatura que reconegui i potenci les aportacions i les iniciatives del teixit social i empresarial de la nostra ciutat i sigui capaç de resoldre els neguits de la ciutadania.

Tenir experiència en temes de democràcia de proximitat i de drets humans de proximitat m’ha fet veure que s’ha d’aprofitar tota la important feina que s’ha fet i s’ha impulsat des del teixit social per tal d’evitar duplicitats en l’actuació i per aprofitar tota l’expertise d’aquelles persones i col·lectius que han generat canvis i millores en la nostra ciutat. Per aquests motius, proposo:

1- Una Sindicatura que, mitjançant la creació de Taules de treball permanents, sectorials i transversals,  contribueixi a canalitzar el necessari saber i treball de persones i entitats que configuren a Barcelona el nostre teixit social i empresarial per tal de garantir els drets de les persones.

2- Una Sindicatura  que s’acompanyi d’aquestes Taules de treball per contribuir a detectar els camins per facilitar i impulsar la reactivació de la ciutat en totes les seves dimensions, econòmica, social, cultural i ambiental, en aquesta era pandèmica i de crisi social, seguint els principis i els deu grans objectius del “Pacte per Barcelona. Un nou impuls per la ciutat”. Una sindicatura que entengui en temps real els neguits de la ciutadania i tingui la capacitat de transformar-los en propostes constructives.

Una Sindicatura amb experiència real que adeqüi la seva eficiència a les necessitats actuals.

L’adaptació del funcionament de la Sindicatura a les noves realitats de la nostra ciutat passa per executar les reformes  tècniques pendents. Per fer aquestes reformes caldrà una persona que acrediti experiència i coneixements en les temàtiques pròpies de les sindicatures, tan locals com dels millors models internacionals, donat que serà imprescindible rigor jurídic i gran coneixement dels equilibris necessaris entre l’administració i la ciutadania. Aquestes reformes i adaptacions s’han de fer amb la finalitat de reforçar l’ eficiència de la institució i passen per:

1- Impulsar l’elaboració del nou Reglament de la Sindicatura de Greuges de Barcelona que concreti i ampliï les seves competències.

2- Fomentar el treball conjunt amb el Consell de Ciutat i amb d’altres òrgans de participació de la nostra ciutat per aprofitar les propostes i les experiències d’altres espais de participació ciutadana.

Dotar la Sindicatura de reconeixement i de prestigi públic.

La meva llarga trajectòria i els meus mèrits em permeten constatar que la Sindicatura és una institució amb moltes potencialitats, encara no del tot desenvolupades, que ha de treballar, des del rigor i des de l’autoritat, amb la societat civil, el sector empresarial, l’acadèmia i l’administració, sobre els drets humans de proximitat, i que alhora no és prou coneguda per la ciutadania de Barcelona. Per tots aquests motius, proposo:

1- Una Sindicatura que actuï a peu de carrer.

2- Un mecanisme de garantia municipal, del triple mandat que té, pels drets humans, pel bon govern i per la transparència i pel control de les polítiques públiques municipals.

3- Una Sindicatura sense vincles amb les estructures dels partits polítics per tal de conservar la neutralitat institucional.

4- La ciutat és la gent. Una veritable agenda social, que integrarà en el seu equip i col·laboracions les visions pro-positives de la diversitat, de la interculturalitat i de l’ ecofeminisme.

5- Una Sindicatura que abordi la necessitat d’ incorporar la perspectiva interseccional en la garantia dels drets de les persones i dels col·lectius.

6- Una Sindicatura amb coneixements legals, que sapiga aprofitar l’aprovació de noves lleis per ampliar el reconeixment de drets i trobar solucions innovadores a les problematiques de la ciutadania.

7- Una Sindicatura amb vocació de servei de proximitat a la ciutadania , amb actuacions itinerants , per tal que la Sindicatura sigui un “territori” i només una “ubicació”.

8- Una Sindicatura que desenvolupi de forma rigorosa el seu paper d’institució d’equilibri.

9- Una Sindicatura que abraçi la cultura democràtica i reconegui el valor de les aportacions fetes des de la participació social.

10- Una Sindicatura que, en cas de rebre queixes que no són competència municipal, derivi a qui li correspongui conèixer el possible greuge.

11- Una Sindicatura que faci pedagogia dels drets humans a la ciutat.

12- Una Sindicatura que aprofiti totes les eines comunicatives.

13- Una Sindicatura que aproximi a la ciutadania els valors i drets recollits a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, a la Carta municipal de Barcelona i a la Carta de ciutadania.

Una Sindicatura que utilitzi les tecnologies digitals per apropar la Institució a la població.

La ciutadania no només ha de visibilitzar la Sindicatura de Greuges de Barcelona quan tingui una queixa a plantejar o quan aquesta presenti el seu informe anual al Plenari de l’Ajuntament. Les tecnologies són eines que permeten millorar en efectivitat, connectar persones, fer arribar missatges i informació i aportar oportunitats i haurien de permetre:

1- Mantenir oberta una conversació permanent amb la població. S’haurien d’incorporar mecanismes diigtals accessibles per a poder interactuar amb la ciutadania de forma àgil i poder arribar a tots els racons de la ciutat.

2- Demostrar amb bones praxis una quotidianitat que sap vèncer la bretxa digital.

3- Millorar la usabilitat i la transparència de la web de la Institució. Digitalitzar l’Administració passa també per digitalitzar la Sindicatura. Permetre la traçabilitat de les queixes rebudes i saber en tot moment en l’estat en que es troben.

4- Millorar els informes tècnics amb anàlisi, diagnòstic i propostes concrets d’accions, amb una perspectiva interseccional.

5- Fomentar nous models de comunicació i d’elaboració d’informes i i de comunciar les dades i els resultats. Elaboració d’infografies i mapejos per tal de facilitar la comprensió de les actuacions.

Una Sindicatura de Greuges alineada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 de Barcelona

Com membre del Consell Acadèmic Assessor de l’Agenda 2030 de l’Ajuntament de Barcelona, he pogut fer seguiment del treball pioner de Barcelona, entre ciutats de l’Estat espanyol i europees, per tal d’adoptar i localitzar els Objectius de Desenvolupament Sostenible i les seves fites al context i les necessitats de la ciutat. Com a expert que ha comparegut en la Comissió mixta (Congreso/Senado) per tal de definir l’estratègia i elaborar les bases per l’orientació política del Govern de l’Estat tinc plens coneixements sobre la necessitat de transversalitzar els drets humans, entre ells els drets humans de proximitat, en l’Agenda 2030 global i local. Per aquestes motius, proposo:

1- Una Sindicatura que alineï, en tot moment, les seves actuacions amb els Objectius i les fites de l’Agenda 2030.

2- Una Sindicatura que esdevingui una Institució independent i activa, amb capacitat de proposar iniciatives municipals per tal d’aconseguir les fites dels Objectius de Desenvolupament Sostenible en l’àmbit local.

3- Una Sindicatura compromesa amb les persones i grups més vulnerabilitzats de la nostra ciutat i que actuï de forma coherent amb els objectius i finalitats per la que va ser creada, per ajudar a fer de Barcelona una ciutat compromesa i referent en matèria de drets humans de proximitat i un exemple amb la implementació de l’Agenda 2030 local.

4- Una Sindicatura que treballi de forma activa per transversalitzar els drets humans de proximitat en l’Agenda 2030 local “sense deixar a ningú enrere”.

5- Una Sindicatura que abordi la diversitat que existeix a la nostra ciutat des d’un enfocament intercultural, amb perspectiva de gènere i utilitzant els ODS i els drets humans de proximitat per fer front a la crisi social post-pandèmia Covid-19.

Aquest és un resum de les propostes, si les voleu llegir senceres, accediu-hi aquí sota.

Com votar David Bondia?

31 Desembre
01
Presentació de candidatures per part de les Entitats
Les entitats adscrites al Fitxer General d’Entitats Ciutadanes presenten les seves candidatures
15 de març
02
Fi del termini de presentació de candidatures per part de les Entitats
És validen els suports a les candidatures i és validen les candidatures
19 d'abril
03
Inici de les votacions ciutadanes
La ciutadania pot escollir a través de la plataforma decididim.barcelona la candidatura que creu més preparada per assolir la sindicatura de Barcelona
19 de maig
04
Final de les votacions ciutadanes
Acaba el procés de votacions al decidim.barcelona
23 de juliol
05
Decisió política
El plenari de l'Ajuntament de Barcelona escull la nova Sindicatura de Barcelona, que haurà de rebre dos terços dels vots.
David Bondia
we are ready for change